گزارشات تصویری

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان