گزارشات تصویری

تجلیل از معلمین نمونه شهرستانی،استانی و پیشکسوتان فرهنگی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه

تجلیل از معلمین نمونه شهرستانی،استانی و پیشکسوتان فرهنگی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه