گزارشات تصویری

تجلیل از خانواده 14 شهید جاوید الأثر شهرستان قروه و تقدیم تمثال مبارک شهدا به خانواده این عزیزان در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه

تجلیل از خانواده 14 شهید جاوید الأثر شهرستان قروه و تقدیم تمثال مبارک شهدا به خانواده این عزیزان در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
تجلیل از خانواده 14 شهید جاوید الأثر شهرستان قروه و تقدیم تمثال مبارک شهدا به خانواده این عزیزان در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
تجلیل از خانواده 14 شهید جاوید الأثر شهرستان قروه و تقدیم تمثال مبارک شهدا به خانواده این عزیزان در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
تجلیل از خانواده 14 شهید جاوید الأثر شهرستان قروه و تقدیم تمثال مبارک شهدا به خانواده این عزیزان در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
تجلیل از خانواده 14 شهید جاوید الأثر شهرستان قروه و تقدیم تمثال مبارک شهدا به خانواده این عزیزان در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه