اخبار بخشداری ها

برگزای جلسه شورای کشاورزی در بخش مرکزی

در راستای بررسی مشکلات ورفع موانع تولید واشتغال باحضور قادری بخشدار مرکزی ،ادارات مرتبط در حوزه کشاورزی،بانک کشاورزی ،خانه کشاورز و تعدادی ازکشاورزان جلسه شورای کشاورزی بخش برگزار گردید.
برگزای جلسه شورای کشاورزی در بخش مرکزی
در راستای بررسی مشکلات ورفع موانع تولید واشتغال باحضور قادری بخشدار مرکزی ،ادارات مرتبط در حوزه کشاورزی،بانک کشاورزی ،خانه کشاورز و تعدادی ازکشاورزان جلسه شورای کشاورزی بخش برگزار گردید.

بازدید [ 2016 ]
برچسب ها