گزارشات تصویری

برگزاری رزمایش استانی پدافند غیر عامل در شهرستان قروه

برگزاری رزمایش استانی پدافند غیر عامل در شهرستان قروه
برگزاری رزمایش استانی پدافند غیر عامل در شهرستان قروه
برگزاری رزمایش استانی پدافند غیر عامل در شهرستان قروه
برگزاری رزمایش استانی پدافند غیر عامل در شهرستان قروه
برگزاری رزمایش استانی پدافند غیر عامل در شهرستان قروه