گزارشات تصویری

برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه

برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه
برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه
برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه
برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه
برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه
برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه
برگزاری جشن به مناسبت دهه فجر در مسجد سید الشهدا(ع) شهر قروه