گزارشات تصویری

بازدید چنگیز اردلان معاونت عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قروه و جعفری بخشدار بخش مرکزی از راه روستای تازه آباد اوریه

بازدید چنگیز اردلان معاونت عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قروه و جعفری بخشدار بخش مرکزی از راه روستای تازه آباد اوریه
بازدید چنگیز اردلان معاونت عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قروه و جعفری بخشدار بخش مرکزی از راه روستای تازه آباد اوریه
بازدید چنگیز اردلان معاونت عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قروه و جعفری بخشدار بخش مرکزی از راه روستای تازه آباد اوریه
بازدید چنگیز اردلان معاونت عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قروه و جعفری بخشدار بخش مرکزی از راه روستای تازه آباد اوریه