گزارشات تصویری

بازدید نوروزی فرماندار شهرستان قروه از پایگاه فوریتهای پزشکی 115 وینسار و تبریک سال نو

بازدید نوروزی فرماندار شهرستان قروه از پایگاه فوریتهای پزشکی 115 وینسار و تبریک سال نو
بازدید نوروزی فرماندار شهرستان قروه از پایگاه فوریتهای پزشکی 115 وینسار و تبریک سال نو
بازدید نوروزی فرماندار شهرستان قروه از پایگاه فوریتهای پزشکی 115 وینسار و تبریک سال نو
بازدید نوروزی فرماندار شهرستان قروه از پایگاه فوریتهای پزشکی 115 وینسار و تبریک سال نو
بازدید نوروزی فرماندار شهرستان قروه از پایگاه فوریتهای پزشکی 115 وینسار و تبریک سال نو