گزارشات تصویری

بازدید معاون امور اقتصادی استاندار ، فرماندار و مدیران اجرایی استان و شهرستان از محل اجرای پروژ زنجیره فولاد در شهرستان قروه

بازدید معاون امور اقتصادی استاندار ، فرماندار و مدیران اجرایی استان و شهرستان از محل اجرای پروژ زنجیره فولاد در شهرستان قروه
بازدید معاون امور اقتصادی استاندار ، فرماندار و مدیران اجرایی استان و شهرستان از محل اجرای پروژ زنجیره فولاد در شهرستان قروه
بازدید معاون امور اقتصادی استاندار ، فرماندار و مدیران اجرایی استان و شهرستان از محل اجرای پروژ زنجیره فولاد در شهرستان قروه
بازدید معاون امور اقتصادی استاندار ، فرماندار و مدیران اجرایی استان و شهرستان از محل اجرای پروژ زنجیره فولاد در شهرستان قروه
بازدید معاون امور اقتصادی استاندار ، فرماندار و مدیران اجرایی استان و شهرستان از محل اجرای پروژ زنجیره فولاد در شهرستان قروه