گزارشات تصویری

بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین

بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین
بازدید فرماندار قروه از مرکز نگهداری معلولین وینسار و بازدید از ساختمان جدید در دست اقدامبه مناسبت روز جهانی معلولین