گزارشات تصویری

بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل

بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل
بازدید حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه از شبکه بهداشت شهرستان و دیدار و گفتگو با کارکنان و پرسنل