گزارشات تصویری

بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی

بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی
بازدیدودیدار مردمی کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه شهردار و اعضای شورای شهر قروه از محلات شهر و پروژه های عمرانی