گزارشات تصویری

انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه صدرا با حضور فرماندار قروه

انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه صدرا با حضور فرماندار قروه
انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه صدرا با حضور فرماندار قروه
انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه صدرا با حضور فرماندار قروه