گزارشات تصویری

امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.

امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.
امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.
امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.
امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.
امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.
امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.
امروز همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام شهرستان قروه گلباران شد و رژه موتوری و خودرویی تاکسیرانان شهرستان نیز برگزار گردید.