گزارشات تصویری

افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
افتتاح کتابخانه سیار روستایی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان