گزارشات تصویری

افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه 2

افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه 2
افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه 2
افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه 2
افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه 2
افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه 2