گزارشات تصویری

افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار

افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار
افتتاح المپیادورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار