گزارشات تصویری

اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در شهرستان قروه

اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در شهرستان قروه
اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در شهرستان قروه
اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در شهرستان قروه
اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در شهرستان قروه
اختتامیه کنگره شعر عاشورایی در شهرستان قروه