گزارشات تصویری

اجرای طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم در قروه با حضور معاون برنامه ریزی

اجرای طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم در قروه با حضور معاون برنامه ریزی
اجرای طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم در قروه با حضور معاون برنامه ریزی
اجرای طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم در قروه با حضور معاون برنامه ریزی
اجرای طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم در قروه با حضور معاون برنامه ریزی