مشاور امور بانوان فرماندار قروه:آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی بنیان خانواده را تحکیم می بخشد

مشاور امور بانوان فرماندار قروه گفت: اشاعه و آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی بنیان خانواده را تحکیم و تداوم می بخشد.

زهرا مفاخری روز دوشنبه در کارگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی بر نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی تاکید کرد و افزود: توجه به این امر مهم خروجی خوبی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه سبک زندگی اسلامی حیات طیبه ای است که در قرآن آمده است، اظهار کرد: از اهداف انقلاب اسلامی تحقق سبک زندگی اسلامی در قالب قرآنی است که رهبری هم بر این امر تاکید جدی دارند.

مفاخری افزود: جنگ اصلی دشمن مقابل سبک زندگی اسلامی بوده و با دین زدایی، غیرت زدایی و عفت زدایی این هدف را دنبال می کند.

وی عنوان کرد: دشمن با تهاجم فرهنگی می خواهد سبک زندگی اسلامی جامعه را بر اساس نگاه خود تنظیم کند و سبک زندگی شیطانی را جایگزین سبک زندگی الهی و اهل بیت(ع) بکند.

مشاور امور بانوان فرماندار قروه خانواده را کوچکترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی دانست و گفت: خانواده با وجود کوچک بودن، بر اساس دانش جامعه شناسی از ارجمندترین و ارزشمندترین نهادهای اجتماعی است.

وی افزود: از نظر کیفی نیز خانواده به جهت برخورداری از فضای محبت و صمیمت و به عنوان مرکز تأمین اکثر نیازهای مادی – معنوی و جسمی - روحی بیشترین اثرگذاری بر رشد و پرورش جسمی و روحی انسان را به خود اختصاص می دهد.

وی اظهار کرد: نهاد خانواده متشکل از 2 عضو اصلی مرد و زن است و آفرینش مرد و زن از یک حقیقت و یک وجود، نشان دهندۀ برابری و یکسانی موقعیت و جایگاه آن 2 در نهاد خانواده است.

مفاخری اضافه کرد: این 2 عضو از جایگاه برابری در نهاد خانواده برخوردار هستند که برای رسیدن به هدفی مشترک، هر یک مسئولیت هایی را به عهده می گیرند.

وی گفت: ثبات جایگاه برابر 2 عضو مرد و زن در نهاد خانواده این تصویر را در ذهن تداعی می کند که نهاد خانواده بر پایۀ 2 عضو ناهمجنس مرد و زن بنا شده است که هر عضو در جایگاه خود اثرآفرینی و بازخوردی اساسی و بنیادین دارد.

مفاخری با اشاره به اثبات این جایگاه بنیادین برای هر 2 عضو مرد و زن، افزود: نظریۀ جایگاه بنیادین زن در نهاد خانواده ثابت می شود و زن به عنوان عضو اصلی و بنیادین و نه عضو فرعی و درجه دوم در نهاد خانواده، جایگاه حقیقی خود را پیدا می کند.

22 خرداد 96