شماره های تماس

شماره تلفن فرمانداری و بخشداریهای تابعه
تلفنخانه 08725220100 - 08725220101 - 08725220102
 دفتر فرماندار 08725237720
 معاون سیاسی اجتماعی  08725241130
 معاون برنامه ریزی 08725221505 
 بخشدار مرکزی 08725241120 
بخشداری چهار دولی 08725333322 - 08725333440
بخشداری سریش آباد 08725422490 - 08725422005

 

شماره فاکس فرمانداری و بخشداریهای تابعه
فاکس فرمانداری 0872523905 - 0872522200
فاکس بخشداری مرکزی 0872541120
فاکس بخشداری چهاردولی 08725333322
فاکس بخشداری سریش آباد 08725422005