فرم الکترونیکی تکریم ارباب رجوع

1. آيا اطلاع رساني  و راهنمايي به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارايه شده است ؟
2. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟


5. آيا خدمت در موعد مقرر انجام شده است ؟